PROJEKTI
KRAŠKE JAME NA OBMOČJU OBČIN LAŠKO, ŠTORE, CELJE IN VOJNIK


PREDSTAVITEV PROJEKTA

Skoraj 1/2 Slovenije pokrivajo kraške kamnine. Tipična kraška geomorfološka oblika so kraške jame. Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS 52/2002 in 67/2003) uvršča kraške jame med podzemeljske geomorfološke naravne vrednote državnega pomena. Nekatere so tudi naravni spomeniki.

Vsi dobro poznamo kraška območja J in JZ Slovenije. Manj poznan pa je osameli kras na območju občin Laško, Štore, Vojnik in Celje, zato smo se jamarji Koroško Šaleškega jamarskega kluba 'Speleos-Siga' Velenje odločili, da izvedemo projekt Kraške jame na območju občin Laško, Štore, Celje in Vojnik, ki je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Jamarji Koroško Šaleškega jamarskega kluba 'Speleos-Siga' Velenje smo na območju občin evidentirali in dokumentirali kraške jame. Ugotovili smo, da so obstoječi podatki o že registriranih jamah večinoma nepopolni in zastareli. Jame so imele napačno določene lege vhodov, opisov dostopov do jam večinoma ni bilo. V enem primeru smo ugotovili, da je bila ena jama registrirana dvakrat na različnih lokacijah pod različnima imenoma. Odkrili smo tudi še dve novi, še ne poznani jami, ki smo ju izmerili in narisali načrt. Dokumentirali smo tudi divja odlagališča odpadkov v jamah ter poškodbe jamskega inventarja. Žal smo v več primerih ugotovili, da so jame napolnjene z odpadki in kot take nedostopne. Odpadki pa nevarno ogrožajo vire pitne vode ter tako tudi zdravje lokalnega prebivalstva.

Odpadki v kraških jamah predstavljajo grožnjo virom pitne vode. Vzpostavili smo digitalni kataster divjih odlagališč odpadkov v jamah.

Organizirali smo strokovne ekskurzije in naravoslovni dan namenjen širši javnosti, kjer smo udeležence seznanili s kraškimi pojavi v okolici njihovih domov. Domačine smo osveščali o pomenu varstva narave in pitne vode.

Nameni in cilji našega projekta so domačine vzpodbuditi za aktivno sodelovanje pri varovanju narave in okolja, jih seznaniti o nastanku kraških jam in krasa kot celote, o pretakanju kraških jam, o varovanju biodiverzitete in habitatov, o pomenu pitne vode ter vzpostavitev geografskega informacijskega sistema o jamah
NAMEN IN CILJ PROJEKTA
  • Evidentiranja podzemeljskih geomorfološki naravnih vrednot državnega pomena na območju LAS
  • Vključiti čim več lokalnega prebivalstva k aktivnostim o spoznavanju kraških jam
  • Interpretacija kraških jam z vidika naravovarstva in tudi z vidika vključevanja v turistično ponudbo
  • Pomoč pri trajnostnem razvoju podeželskega območja
  • Izboljšati kakovost življenja prebivalstva
  • Vzpostavitev geografskega informacijskega sistema o jamah na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik
  • Kataster divjih odlagališč odpadkov v jamah
  • Ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu varstva narave in kraških jam

JAME IN JAMARSTVO

Jamarji novo odkrito jamo raziščemo, izmerimo, določimo lego vhoda ter narišemo načrt in naredimo zapisnik o jami. Podatki o jamah se zbirajo v katastru jam. Katastra jam o vseh registriranih jamah v Sloveniji se vodita pri Jamarski zvezi Slovenije ter na Inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni. Jamarski klubi in društva pa vodijo svoje lokalne katastre. Vsaka registrirana jama dobi svojo katastrsko številko. V letu 2010 je že presežena številka 10.000, kar pomeni 10.000 raziskanih in dokumentiranih jam. Podzemeljski svet je ena redkih možnosti, da stopimo tja, kjer še ni stala človeška noga.

Jamar je v prvi vrsti ljubitelj in varuh narave. Skupaj s sojamarji raziskuje in dokumentira kraške jame. V jamarstvu sta združena šport in raziskovanje. Če želiš postati jamar, ni potrebno, da si vrhunski športnik, saj je v jamarstvu veliko zanimivih področij kot so geologija, fotografija, geografija, biologija, fizika, kemija lahko pa tudi psihologija, sociologija ali pa le preprosto ljubezen do narave. V jamarskih društvih se zbiramo mladi, stari, ženske, moški. V jamarskih vrstah se naučiš varnega raziskovanja jam, varne jamarske tehnike, dokumentiranja jam, kako jame nastajajo, osnov prve pomoč, orientacije na terenu, taborjenja v naravi in še marsičesa drugega uporabnega tudi v vsakdanjem življenju.

KOROŠKO ŠALEŠKI JAMARSKI KLUB "SPELEOS-SIGA" VELENJE


Jamarstvo v Šaleški dolini ima dolgo tradicijo. Leta 1829, ko so gradili cesto skozi dolino, so naleteli na vhod v jamo. Leta 1935 pa je bil ustanovljen jamarski klub z imenom Speleus. Kasneje se je klub preimenoval. Naš klub ima svoje prostore v Hudi luknji ob cesti Velenje - Mislinja. Člani smo različnih starostih ter prihajamo iz različnih krajev Slovenije. Nekateri smo zelo aktivni, drugi malo manj. Naše aktivnosti potekajo po dogovoru, ko imamo čas. V svojih vrstah imamo sedem jamarskih reševalcev in inštruktorja jamarstva.

Jame raziskujemo predvsem na območju Štajerske in Koroške. Včasih pa tudi v drugih delih Slovenije. Raziskujemo tudi v tujini. Zadnjih pet smo organizirali jamarske odprave v Črno Goro, ki je pravi raj za jamarje. Bili smo tudi v Srbiji in na Hrvaškem. Druženje s tujimi jamarji in drugimi domačini je prijetno doživetje.

 

NA KRATKO O KRASU IN KRAŠKIH POJAVIH

Apnenec in dolomit tvorita 43% ozemlja Slovenije. Za kras je značilno kemično raztapljanje kamnine (korozija) in pretežno podzemeljsko odtekanje padavinske vode. Med najbolj značilne in pogoste kraške pojave sodijo jame. Jame so naravne votline, ki so prehodne za človeka in dolge oz. globoke vsaj 10 m.

Nastajanje jam je počasen proces. Padavinska voda se v ozračju in pri prenikanju skozi prst obogati s CO 2 in z njim tvori šibko ogljikovo kislino, ki topi karbonatne kamnine in razširja razpoke, ki se večajo in združujejo in počasi nastajajo jame. Ko raztopina, ki je raztapljala kamnino, doseže jamski prostor, se ravnotežje v raztopini poruši. Izločati se začne siga - kemična usedlina, ki tvori kapnike, zavese, stenske obloge in druge sigove tvorbe.

Kras v Sloveniji nastaja predvsem na apnencu in delno na dolomitu ter drugih karbonatnih kamninah. Tem kamninam pravimo kraške kamnine.

Kras spoznamo po naslednjih površinskih pojavih: ponikalnicah s požiralniki in ponori, vrtačah, udornicah, kraških poljih, kraških izvirih, suhih, slepih in zatrepnih dolinah, žlebičih, škrapljah... Za kraško podzemlje pa so značilne kraške jame, ki nastajajo s korozijskim razširjanjem razpok v kamninah.

VARSTVO KRAŠKIH JAM IN PITNE VODE

Jame so na človekove vplive dosti bolj občutljive kot zemeljsko površje. Na površju deluje veliko zunanjih vplivov (padavine, veter, različni geomorfološki procesi), ki zmanjšujejo človekove vplive. Jame so bolj zaprti sistemi, kjer je manj zunanjih vplivov. Sledovi naš stopinj v jami se ohranjajo bistveno dalje kot na površju. Z odlomljenim kapnikom uničimo več tisočletno delo narave. Še posebej občutljiva pa so jamske živali, saj so močno specializirane za življenje v jamskem okolju. Zato moramo poskrbeti, da z našim raziskovanjem in obiskovanjem jam čim manj poškodujemo jamsko okolje. V jamah ne smemo puščati smeti. Iz jame pa ne smemo odnašati ničesar razen odpadkov. Tudi odlomljeni kapniki so del jamskega okolja, ki naj ostane v jami.

Značilnost krasa je podzemeljsko pretakanje voda po kanalih nedostopnih človeku. Vsako onesnaženje na kraškem terenu lahko ogrozi našo pitno vodo. Odpadki odvrženi v jamah, vrtačah, ponikalnicah se izpirajo v izvire kraške vode, ki so pogosto zajeti kot vir pitne vode. Žal v jamah in breznih še vedno naletimo na kadavre, avtomobile, gospodinjske odpadke in druge odpadke. Voda se preko teh odpadkov pretaka do kraških izvirov in od tam v vodovodne sisteme kot pitna voda.

Jamskih živali ne smemo ogrožati. Posebej velja omeniti netopirje, saj so ena najbolj ogroženih vrst sesalcev v Sloveniji. Netopirjem ne smemo motiti in prijemati. Še posebej to velja pozimi, ko spijo. Če jih vznemirimo, močno pospešijo presnovo in poskušajo hitro dvigniti telesno temperaturo, da bi lahko pobegnili in na ta način porabijo energijo iz telesnih maščob. Če zalogo telesnih maščob porabijo pred pomladjo, poginejo.

DIVJA ODLAGALIŠČA ODPADKOV V JAMAH

Grožnja na poti trajnostnega razvoja ter zdravega in kvalitetnega življenja posameznika so tudi divja odlagališča odpadkov v kraških jamah, ki predstavljajo grožnjo virom pitne vode. Kljub čedalje večjemu deležu prebivalstva vključenega v sistem rednega zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, se še vedno dogaja, da ljudje odlagajo odpadke v jame. Odločili smo se, da bomo poleg ponovnega določevanja lege vhodov jam, vzpostavili tudi kataster divjih odlagališč odpadkov v jamah. Poseben poudarek bomo dali jamam na vodovarstvenih območjih.

Kraški izviri so vir pitne vode za precejšen delež prebivalstva. Kakovost pitne vode je odvisna od stopnje obremenjevanja in samočistilnih sposobnosti okolja. Samočistilne sposobnosti okolja so na kraškem terenu, zaradi specifičnega podzemeljskega pretakanja, izredno majhne.
NARAVOVARSTVENI NADZOR IN OZAVEŠČANJE JAVNOSTI

Jamarji smo zaradi svojih specifičnih kvalitet (obvladovanje jamarske tehnike) učinkovit nadzornik nad podzemeljskimi geomorfološkimi naravnimi vrednotami, saj v okviru državne uprave ni mogoče zagotoviti učinkovitega nadzora.

S projektom želimo vzpostaviti osnovo za monitoring jam. Obravnavano območje bo le reprezentativni primer, ki se ga bo dalo razširiti na ostala področja Slovenije ter tudi v druge države. Vzpostavili bomo geografski informacijski sistem jam ter divjih odlagališč, ki ga bo mogoče nadgrajevati in dopolnjevati. Primeren po za nadaljnje prostorske in geostatistične analize.

Z ozaveščanjem javnosti bomo pomagali pri preprečevanju nadaljnjega obremenjevanja jam ter s tem tudi pitne vode. S promocijo varstva narave in z različnimi aktivnostmi, ki dvigujejo raven ozaveščenosti pomena zdravega okolja in trajnostnega razvoja bomo pripomogli k trajnostnem ravnanju z naravnimi viri.

Rezultati bodo osnova za sanacijo divjih odlagališč ter odpravo starih okoljskih bremen.

Napačno določene lege vhodov jam in njihova vplivna območja lahko povzročijo potencialnem graditelju veliko težav pri pridobivanju dokumentov potrebnih za gradbeno dovoljenje.

OVREDNOTENJE KRAŠKIH JAM IZ VIDIKA TURIZMA IN UČNIH POTI

Turistični in drugi pogosti obiski jam lahko precej poškodujejo krhke jamske ekosisteme. Vendar je včasih bolje 'žrtvovati' nekatere jame za potrebe turizma in izobraževanja, ker na ta način usmerimo množice v nekaj jam. Ostale jame pa ohranjamo.

Na obravnavanem območju z vidika turizma nobena jama ni preveč zanimiva. So pa jame zanimive z vidika strokovnih ekskurzij in mogoče tudi učnih poti. Na območju so predvsem manjše, kapniško manj bogate jame, ki ne privlačijo širših množic, so pa primerne za izobraževanje prebivalstva.

V spodnji tabeli navajam primernost posamezne jame za vključitev v učne poti, strokovne oglede.

Ime jame

Ovrednotenje 

Jama v Socki

 Jama je sicer kratka, niti ne izpolnjuje meril glede dolžine 10m, vendar je posebnost z vidika geomorfologije, geologije, saj je nastala v lehnjaku, kar je redkost in kot taka primerna za strokovne oglede, ekskurzije.

Pasja jama

 Jama je nedostopna, saj je zasuta z odpadki. Primerno za oglede v okviru okoljevarstvenih ekskurzij.

Divji farovž

 Dostop do Divjega farovža je relativno težak, primerno le v suhem vremenu in za manjše skupine. Jama oz. udornica je z vidika obiskov relativno neobčutljiva.

Lindeška jama

 Dostop je enostaven, saj je vhod tik ob stezi. Primerna za oglede manjših skupin.

Fantovska luknja 1

 Primerna za strokovne ekskurzije.

Fantovska luknja 2

 Primerna za strokovne ekskurzije. Zaradi kapnikov v jami je bolje, da jama ni označena, da se jo ogleduje res le pod strokovnim vodstvom.

Volčja jama

Jama je primer nedostopne jame, ker je vhodni del povsem zasut z odpadki. Primerna za vključitev v učne poti kot grd primer ravnanja z odpadki. 

Jama na grebenu

 Primerna za oglede, ker je dostop dokaj enostaven, sama jama pa dokaj neobčutljiva.

Kapelarjevo brezno

 Za ogled potrebno znanje jamarske tehnike.

Jama na Celjskem gradu

 Uničena, nedostopna.

Votlina nad Pljuskanico

 Zanimiva za strokovne ekskurzije, ker je dostop enostaven (če ne motite lastnikov zemljišč). Za ogled potrebna jamarska oprema ni pa potrebno znanje vrvne tehnike.

Brezno v Sevcah

 Za ogled potrebno znanje jamarske tehnike.

Jama Škale

 Z vidika izobraževanja manj pomembna. Le manjša razpoka z dvema vhodoma.

Ulčnikova jama

 Blizu ceste, strm dostop. Z vidika izobraževanja zelo zanimiva, dostopna brez znanja jamarske tehnike.

Žnidarjeva jama

 Težaven dostop.

Jama Polane

 Manj zanimiva, daleč od ceste.

Brezno na Celjski koči

 Zasuto, uničeno.

Brezno v Vinskih pečinah

 Dostopno le jamarjem.

Luknja Gojač

 Dostopna le jamarjem, potrebno znanje vrvne tehnike. Zanimiva z vidika izobraževanja, saj so tektonsko nastale jame redkost.

Brezno na Tolstem vrhu

 Tik ob markirani poti zato enostavno dostopen vhod. Z vidika izobraževanja pa je manj pomembna.

Bunker pri Zidanem Mostu

 Ni prava kraška jama.

Lemberško brezno

 Z vidika izobraževanja manj zanimiva.

Bizlova zijalka

  Z vidika izobraževanja manj zanimiva. Enostavno dostopna. Velik vhod. Dokaj neobčutljiva.

Mavherjevo brezno

 Dostopno le jamarjem.

Guzejeva jama

Z vidika izobraževanja manj zanimiva.

Guzejeva jama 2

 Lep primer kraške jame. Potrebna pa je jamarska oprema. Znanja vrvne tehnike ni potrebno.

Fantovska luknja 3

 Tik ob markirani poti. Spust vanjo je možen brez vrvne tehnike, vendar je potrebno jamarsko znanje.

EKSKURZIJE IN NARAVOVARSTVENI DAN

Ekskurzije in naravoslovni dan so bili namenjeni izobraževanju prebivalstva.Izvedli smo 4 strokovne ekskurzije o krasu, kraških jamah in varstvu narave nasploh (41 udeležencev) ter 1 naravoslovni dan (15 udeležencev). Občina Laško je površinsko največja. Tam se pojavlja tudi največ krasa in tudi največ jam, zato je bilo največ ogledov v tej občini. Udeleženci ekskurzij so si lahko pri nas brezplačno izposodili potrebno jamarsko opremo: jamarske čelade, čelne svetilke, kombinezone. Po potrebi smo poskrbeli smo tudi za brezplačne prevoze s klubskim kombijem. Po končanih ekskurzijah smo poskrbeli še za čiščenje vozila in pranje ter sušenje uporabljene jamarske in druge zaščitne opreme. Udeležence ekskurzij smo pogostili včasih z malico, včasih pa z drobnim prigrizkom. Razdelili smo jim tudi zgibanke o projektu ter nekaterim tudi promocijske majice, koledarje in plakate. Zaradi slabega vremena smo morali ekskurzije tudi nekajkrat prestaviti. O ekskurzijah smo obveščali v lokalnih in regionalnih časopisih (Laški bilten, Ogledalo, Novi tednik, dnevnik Večer, Naš čas, revija Jamar.), preko interneta (klubska spletna stran in različne druge spletne strani, ki objavljajo dogodke in novice) in preko elektronske pošte in FaceBooka, radiev (Barbara Šmit in Mojca Hriberniki gostji v oddaji na Koroškem radio, Moj radio - objava vabila) in televizije (Rajko Bračič in Mojca Hribernik gosta v oddaji Dobro jutro na VTV) ter knjižnicah, s plakati, na TICih. Na ekskurzije in naravoslovni dan smo povabili tudi večino društev na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik ter tudi iz ostalih okoliških občin. Še posebej smo vabili mladinske centre, planinska društva, tabornike, skavte in turistična društva ter seveda vse 4 občine. Žal s strani društev na območju obravnavanih občin ni bilo kaj veliko odziva. Posamezna društva so dala vabila na svoje spletne strani, drugega sodelovanja z lokalnimi društvi pa ni bilo. Odzvali pa so se v Mladinskem centru Velenje in pomagali pri izvedbi naravoslovnega dne o kraških jamah. Pri izvedbah ekskurzij smo imeli tudi težave, ker se pogosto prijavi precej udeležencev, ki pa potem ne pridejo.Na vseh ekskurzijah je bil prisoten vsaj en jamarski reševalec.

Ekskurzija Kraške jame v Občini Vojnik - 26.12.2009

Vodnika: Rajko Bračič, Mojca Hribernik
Št. udeležencev:
Pot in ogledi: Pot smo začeli v ob glavni cesti Vojnik - Stranice, v kraju Beli potok, kjer smo si ogledali Bizlovo zijalko (kat. št. 8795). Ob Belem potoku smo šli do gradu Lindek. Ob poti smo si ogledali slap ter, kdor je želel, Lindeško jamo (kat. št. 2304). Z gradu Lindek smo se razgledali po bližnji in daljni okolici. Od gradu smo se vzpeli še na vrh Stenice, kjer smo si ob poti pogledali še nekaj kraških vrtač. Po ekskurziji smo vse udeležence pogostili ter jim podelili promocijske majice z logotipi projekta, zgibanke ter koledarje z logotipi projekta.

Ekskurzija Kraške jame v okolici Laškega - 22.5.2010

Vodnica: Mojca Hribernik
Št. udeležencev: 6 (1 udeleženec do 27 let, 1 udeleženka iz občine Laško, ostali iz drugih krajev Slovenije)
Pot in ogledi: Najprej smo se vzpeli na Hum nad Laškim, vzpetino s katere je čudovit razgled na Laško z okolico in velik del Posavskega hribovja ter Celjsko kotlino. Na strmem pobočju Huma smo si ogledali jamo oz. bolje rečeno udornico Divji farovž (kat. št. 1370). Sledil je ogled Ulčnikove jame (kat. št. 7799), izvirne kraške jame na desnem bregu potoka Gračnice. V Ložah so se lahko udeleženci v Votlini nad Pljuskanico (kat. št. 5895) preskusili v plazenju po blatnem jamskem rovu. Sledil je ogled opuščenega rudnika svinca in srebra v Padežu. Rudnik sicer ni naravna kraška jama, ampak smo ga uvrstili v programe ekskurzij in naravoslovnega dne, ker se v rudniku pojavljajo številni kraški pojavi značilne za kraške jame. V jami, ki jo je ustvaril človek, narava ustvarja po svoje: umetna jama postaja vse bolj naravna. Pojavljajo se številne sigove in aragonitne tvorbe. Udeležencem smo pokrili stroške vstopnine v katero je bila vključena tudi malica.

Ekskurzija Kraške jame v okolici Bojanskega grabna in Bojanskega vrha (občini Štore in Celje) - 14.8.2010

Vodnika: Mojca Hribernik, Mitja Jenko
Št. udeležencev: 10 (6 udeležencev mlajših od 27 let, 7 udeležencev iz občine Celje, 1 udeleženec iz občine Štore, 2 iz občine Velenje)
Pot in ogledi: Iz Pečovja (J od Štor) smo šli peš skozi Bojanski graben do Fantovske luknje 3 (jama še nima katastrske številke, ker smo jo našli in izmerili med terenskimi ogledi med izvajanjem projekta), ki je JV od Velikega Bojanskega vrha. Udeleženci so se lahko spustili v jamo. Na V pobočju V. Bojanskega vrha smo si ogledali še Fantovsko luknjo 2 (kat. št. 3967). Preko Velikega Bojanskega vrha smo se podali po levem bregu Bojanskega potoka ('mimo Marije') nazaj v Pečovje.

Vodnika: Mojca Hribernik, Rajko Bračič
Št. udeležencev: 3 (2 udeleženki do 27 let - obe iz občine Celje, 1 udeleženec iz občine Velenje).
Pot in ogledi: Iz Celja smo se s klubskim vozilom odpeljali na Celjsko kočo, kjer je bilo nekoč na območju ob smučišču nekoč Brezno na Celjski koči (kat. št. 8377), ki so ga zasuli in uničili zaradi širjenja smučišča. S Celjske koče smo šli peš na Tovsti vrh, kjer smo se spustili v Brezno na Tovstem vrhu (kat. št. 8698). S pobočij Tovstega vrha smo se razgledali po okolici: Celjski kotlini in Posavskem hribovju. Naslednja točka je bil ponovno rudnik v Padežu.

Naravoslovni dan Kraške jame v okolici Laškega - 11.8.2010

Vodnica: Mojca Hribernik
Št. udeležencev: 15
Pot in ogledi: Program naravoslovnega dne je bil skoraj enak programu ekskurzije Kraške jame v okolici Laškega (22.5.2010). Izpustili smo vzpon na Hum in začeli z ogledom Ulčnikove jame. Naravoslovni dan je bil v prvi vrsti namenjen mladim ter tistim, ki se ukvarjajo z mladimi. Pri izvedbi naravoslovnega dne nam je pomagal Mladinski center Velenje.

ZAKLJUČEK

Med terenskimi ogledi smo našli dve novi jami, kar nas je zelo razveselilo. Žal pa smo ugotovili, da je precej jam nedostopnih zaradi odpadkov oz. da so zasute. Upam, da bomo v prihodnosti imeli več izkušenj z novo odkritimi jamami kot pa z uničenimi jamami.

Teren vedno najbolje poznajo domačini, lastniki gozdov, sprehajalci po gozdu, lovci, planinci. Zato prosimo vse, ki ste opazili na območju omenjenih občin kakšno kraško jamo, zanimiv kraški izvir, divja odlagališča odpadkov v vrtači, da nam to javijo na speleos.siga@gmail.com

Link: PREGLED IN OPIS JAM