PROJEKTI
VARSTVO KRAŠKIH JAM IN PITNE VODE
PREDSTAVITEV PROJEKTA


Program MLADI V AKCIJI je program Evropske unije, ki sledi ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. Omogoča finančno podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih, ki prispevajo k ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. Program je namenjen predvsem mladim med 15. in 28. letom, da bi se povečala njihova zavzetost in vključevanje v oblikovanje ter upravljanje družb, vključno z Evropsko unijo. Program omogoča mladim, da na podlagi lastnih prizadevanj pridobivajo in krepijo ključne kompetence za vseživljenjsko učenje z namenom povečevanja njihove zaposljivosti in vključevanja v družbo.

Skoraj polovico Slovenije pokrivajo kraške kamnine. Tipična kraška geomorfološka kraška oblika so kraške jame. Vsi dobro poznamo kraška območja južne in jugozahodne Slovenije. Manj poznan pa je kras v porečju Savinje, Dravinje, Sotle. Na tem območju se pojavljata osameli in visokogorski kras s številnimi kraškimi jamami. Za kraški svet je značilno podzemeljsko pretakanje voda. Površinskih vod ni. Vode se pretakajo po podzemeljskih poteh. Kraški svet je zelo občutljiv na onesnaževanje. Vsako divje odlagališče odpadkov na kraškem terenu in v krakških jamah predstavlja nevarnost onesnaženja pitne vode. Ljudje vse premalo poznajo zakonitosti pretakanja kraških voda, ne zavedajo se, da z odlaganjem odpadkov ogrožajo lastno zdravje. Odločili smo se, da bomo domačine skušali seznaniti in ozvestiti o kraških jamah. Odločili smo se, da v naš projekt vključimo čim več mladih. Precej mladih svoj prosti čas preživlja nekakovostno. Sodelovanje v projektu bo omogočilo kakovostno preživljanje prostega časa. Krepili si bomo zdravje, fizične sposobnosti, se gibali v naravi, nabirali nove izkušnje, se seznanili z novimo računalniškimi programi, terenskim delom ter spoznali nove prijatelje. Obenem pa bomo zbrali številne podatke o kraških jamah ter jih posreodovali v Kataster Jamarske zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS), lokalnim skupnostim, Zavodu RS za varstvo narave...

Link: Jamarski bilten
Link: Zgibanka Varstvo kaških jam in pitne vode
AKTIVNOSTI