Kraški izviri so vir pitne vode za precejšen delež prebivalstva. Kakovost pitne vode je odvisna od stopnje obremenjevanja in samočistilnih sposobnosti okolja. Samočistilne sposobnosti okolja so na kraškem terenu, zaradi specifičnega podzemeljskega pretakanja, izredno majhne. Ovira na poti trajnostnega razvoja ter zdravega in kvalitetnega življenja posameznika pa so tudi divja odlagališča odpadkov v kraških jamah, ki predstavljajo grožnjo virom pitne vode. Kljub čedalje večjemu deležu prebivalstva vključenega v sistem rednega zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, pa se žal še vedno dogaja, da ljudje odlagajo odpadke v jame.